Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: Улс төрийн албан хаагчдын ХАСХОМ мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд авч байна.

2018-01-22 15:37
Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /цаашид “мэдүүлэг” гэх/-ээ хуульд заасан хугацаанд, батлагдсан маягтын дагуу үнэн зөв гаргаж, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хуульд заасан байгууллага, албан тушаалтанд биечлэн болон энэ журамд заасны дагуу хүргүүлнэ. 
Номгон сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, сум, багийн Засаг дарга наын  ХАСХОМ мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд авч, хяналт тавин ажиллаж байна. 

2018-01-22 15:37

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд