Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ИТХ

ӨМ.НОМГОН СУМ: ОНХС-ийн хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийгдэж байна.

2018-06-14 14:52
Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу "Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл"-ийн хүрээнд сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд " Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ" хийж шалгуур үзүүлэлт хангасан сумдын ОНХСанд улсын төсвөөс олгох шилжүүлгээс гадна нэмэлт эх үүсвэрээр урамшуулал, дэмжлэг олгож байна. 
ОНХС-ийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлын хэсэг Номгон суманд 2018.06.14-ний өдрөөс эхлэн ажиллаж байна. 
Тус үнэлгээгээр ОНХС-ийн төсөл арга хэмжээг эрэмбэлэхэд иргэдийн оролцоог хангаж буй байдал, төсвийн төлөвлөлт, бэлтгэл,гүйцэтгэл, ил тод мэдээлж буй байдал,хөрөнгийн бүртгэл, хяналт тавьсан байдал зэрэгт хяналт хийж үнэлгээ өгөх юм. 

2018-06-14 14:52


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд